12 thoughts on “REVIEW THIÊN PHÚ KIẾM MA 3D CHI TIẾT NHẤT CHO A,E”

  1. Thần Khí Tăng Là Chỉ Số Trong Phần Pháp Bảo Nhé … Thần Khí Công – Thần Khí HP – Thần Khí Tất Sát – Thần Khí Bạo ^^!

  2. thiên phú là điểm a có khi lên mỗi cấp đó..
    muốn tăng bảng Thông dụng trái (công) thì phải tăng bảng Công ở trên và phải (thủ) thì tăng bảng Thủ ở trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *