[CC] 수상한 파트너, Love in Trouble, EP04 (1/2)Noh Ji-wook (Ji Chang-wook), a prosecutor, and Eun Bong-hee (Nam Ji-hyun), a prosecutor trainee work together on a mysterious case involving a sly …

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://actingschoolrome.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply