MY LIFE Tiếp tục khui hàng. Mua gì mà lắm thế.Lại một gói hàng nữa!
Tiền lương lại không cánh mà bay.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply