Cập nhật lần cuối: [wpautoterms last_updated_date]

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này trước khi sử dụng trang web [wpautoterms site_url] (“Dịch vụ”) được điều hành bởi [wpautoterms company_name] (“chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” “).

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn được điều chỉnh theo sự chấp nhận của bạn và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. If you don’t have results with the following thing, you cannot access service.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung gốc, tính năng và chức năng của nó và sẽ giữ nguyên chính [wpautoterms company_name] và quyền của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi [wpautoterms company_name].

[wpautoterms company_name] không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng [wpautoterms company_name] sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn. on the web or on.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba mà bạn truy cập.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Việc sử dụng Dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “AS IS” và “AS AVAILABLE”. Dịch vụ được cung cấp mà không có bất kỳ loại lệnh nào, cho dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng, tập thể dục cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

Luật chi phối

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam mà không tính đến mâu thuẫn của các điều khoản của pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi quyền hoặc điều khoản của các điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án giữ là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. The these of their they are whole even between we we, and supersede and instead of any priory we be between mid of Service.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu một tài liệu được xem xét lại, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất 15 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì cấu thành thay đổi vật chất sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Để tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi tất cả các bản sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản được sửa đổi. If you don’t accept the new options, stop use Service.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.